מכרז פומבי 108/24 לרכישת מדיה ותכנון פריסת מדיה לקמפיינים ולהפקת סרטון/סרטוני הדמיות עבור שיווק קרקעות בדגש על מסחר ותעסוקה

הארכת מועד להגשת הצעות

המועד האחרון להגשת הצעות יהיה עד ליום 20.6.2024, עד השעה 13:00