מכרז פומבי מס' 109/2021 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות מידע לניהול המועצה

הארכת מועדים נוספת

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז יוארך עד ליום 26.12.2021 בשעה 12:00.

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז יוארך עד ליום 19.12.2021 בשעה 12:00. המועד האח