מכרז מס' 46/17 למתן שירותי תחזוקה, שיפוץ ושדרוג של מוסדות חינוך וציבור