מכרז פומבי מס' 106/2021 לקבלת שירותים לטיפול, אחזקה ואיסוף פסולת אריזות קרטון ו/או פסולת נייר בתחום המוניציפלי של חריש וממשרדי ומבני הציבור של המועצה