מכרז פומבי מס' 105/2022 הקמת קאנטרי עירוני (מרכז ספורט ונופש) בשיטת DBOT