מכרז פומבי 07/2020 אחזקה, אספקה והתקנת שילוט עירוני - מבוטל